Integritetspolicy

Click N Store (”vi, ”oss”) värnar om våra webbplatsbesökares och kunders (”dig”) personuppgifter och personliga integritet. Ber vi dig att lämna vissa uppgifter genom vilka du kan identifieras när du använder den här webbplatsen, så skall du vara säker på att de bara kommer att användas i enlighet med all tillämplig dataskyddslagstiftning däribland Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 (Dataskyddsförordningen (GDPR)), Lag (SFS 2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (Dataskyddslagen) samt Lag (SFS 2003:389) om elektronisk kommunikation.

Personuppgiftsansvarig:

Click N Store AB (559200-2215)
Östra Hamngatan 46, 411 09 Göteborg
Telefonnummer: 031-99 00 69
E-post: support@clicknstore.se

KATEGORIER AV BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Typerna av personuppgifter som vi samlar in är följande:

  1. Namn, e-postadress och telefonnummer, exempelvis när en förfrågan görs på vår webbplats.
  2. Uppgifter som samlas in när vi ingått i ett avtal, såsom namn, e-postadress, telefonnummer, adress, personnummer m.m.

SYFTET MED VÅR BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter som du lämnar via hemsidan kommer att användas för att hantera din beställning, fakturering, leverans och i marknadsföringsåtgärder. Uppgifterna kommer att sparas i den mån det är en förutsättning för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig, eller i den mån det krävs för att kunna fullgöra sådana förpliktelser som vi har enligt lag.

Behandling av vissa uppgifter kan även ske hos samarbetspartners i den mån sådana är engagerade för fullgörandet av avtalet mellan kund och bolaget.

Vi kommer inte dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut dina uppgifter utöver vad som anges i denna policy, om vi inte är skyldiga att göra det för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller om vi har fått ditt samtycke till ett sådant utlämnande. Detta utesluter dock inte att vi kan använda personuppgiftsbiträden som behandlar uppgifter för vår räkning i enlighet med skriftliga personuppgiftsbiträdesavtal och våra instruktioner.

Vi använder oss endast av de personuppgifter du lämnat oss i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Uppgifter som rör din person används endast av Click N Store samt av våra samarbetspartners för betalning och för att genomföra mellan oss överenskomna avtal. Du kan vända dig till vår kundtjänst (support@clicknstore.se) om du har frågor om dina lagrade data eller vill ändra eller radera dem.

Vår kommunikation med dig kan ske via brev, e-post eller SMS.

PERSONUPPGIFTSBITRÄDE

I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter. Det kan t.ex. gälla andra parter på marknaden såsom leverantörer till våra kundhanteringssystem, eller kreditupplysningsföretag för att verifiera din identitet. I dessa fall upprättas alltid ett personuppgiftsbiträdesavtal som bland annat innehåller tillräckliga garantier om att personuppgiftesbiträdet vidtar lämpliga åtgärder på ett sådant sätt att behandlingen uppfyller kraven enligt dataskyddsförordningen och säkerställer att dina rättigheter skyddas.

Vi lämnar alltså endast ut personuppgifter till dig och företag som vi har en affärsrelation med eller och i den utsträckning det är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen. Personuppgiftsbiträdesavtalet garanterar ett skydd för din integritet.

DEFINITIONER

Med personuppgifter avses varje upplysning som direkt eller indirekt går att härleda till en person, såsom namn, personnummer m.m.

Med behandling avses all typ av åtgärd beträffande personuppgifter, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

VILKA RÄTTIGHETER HAR DU SOM REGISTRERAD?

Som registrerad har du ett flertal rättigheter avseende personuppgiftsbehandling. Dina rättigheter är utförligt beskriva i Dataskyddsförordningen (eng. GDPR, The General Data Protection Regulation), artikel 12-20. Dessa artiklar inkluderar rätten till insyn och att på begäran få tillgång till den information om dig som behandlas. Du har också rätt att begära rättelse eller radering av personuppgifter. Du kan även begära begränsning av behandling av personuppgifter. Du kan alltid begära att personuppgifter som används för marknadsföringsändamål gallras eller att sådana aktiviteter upphör.

SÄKERHET

All behandling av dina personuppgifter sker på ett betryggande sätt. På Click N Store finns skydd mot både intrång och förstöring av personuppgifter och vi vidtar löpande tekniska och organisatoriska åtgärder för att minska risker.

KLAGOMÅL

Du har alltid rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen. En tillsynsmyndighet i varje EU-land ska övervaka att de som behandlar personuppgifter följer Dataskyddsförordningen. I Sverige har Datainspektionen denna roll. Ytterligare information om deras roll och ansvar hittar du på Datainspektionens webbplats. Vi förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna personuppgiftspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna personuppgiftspolicy kommer att publiceras på vår hemsida.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla dina uppgifter inom EU/EES. Dina uppgifter kan dock i vissa situationer komma att överföras till och behandlas i ett land utanför EU/EES. Vi kommer då vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter hanteras säkert och med en skyddsnivå i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

DATAPOLICY

Cookies

En cookie är en kort textfil som lagras i din dator. Webbsidor använder cookies för att komma ihåg dig och spara de val som du har gjort. Även utan att vara inloggad kan därför en webbplats komma ihåg saker om dig nästa gång du besöker webbplatsen och automatiskt fylla i formulär med de svar du givit tidigare. Cookies kan inte innehålla kod och leder därför inte till säkerhetshot som virus eller spionprogram.

Lagring av cookies

Om du inte vill tillåta lagring av cookies i din dator kan du stänga av den möjligheten i webbläsarens säkerhetsinställningar. Om du stänger av lagringen av cookies på din dator är det inte säkert att du kommer kunna använda vissa funktioner på vår webbplats.

Många webbläsare har också funktioner för att surfa anonymt eller inkognito. Då slängs all information om din internetsurfning inklusive alla cookies när du stänger din webbläsare. Du kan också klicka bort ditt godkännande om att vi samlar in cookies.

Tredjepart-cookies

Vi använder även cookies och andra tekniker för att skicka data till externa partners som hjälper oss med trafikmätning. Det ger oss möjlighet att förbättra vår webbplats och visa anpassade erbjudanden även på andra webbplatser.

Personuppgifter

Om du kontaktar oss via vårt kontaktformulär delar du frivilligt med dig av information om dig. Detta kan vara ditt namn, personuppgifter eller andra kontaktuppgifter. Denna information kan vi komma att använda för att kunna kontakta dig eller skicka ut information om oss. Dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Kamerabevakning

I syfte om att förebygga, utreda och avslöja brott kommer vi att behandla dina personuppgifter i samband med vår kameraövervakning i våra lokaler. Detta är för både din och vår trygghet. Uppgifterna som behandlas i samband med är bildupptagningar av dig. Lokalerna är tydligt skyltade och visar områdena som är kameraövervakade.

Personuppgifter – Appen

För att göra det möjligt att hyra ett förråd hos oss behöver du ladda ner och använda vår app, personuppgifterna du lämnar gör det möjligt för dig att använda våra tjänster.

Personuppgifterna som behandlas i samband med användning utav appen är följande:

  1. Förnamn och efternamn
  2. E-postadress
  3. Telefonnummer
  4. Enhetsnummer

Kontakt

Vid eventuella frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter kan du kontakta support@clicknstore.se