Allmänna villkor avseende hyra av förvaringsutrymme

1. Inledning

1.1 Dessa allmänna villkor inklusive Integritetspolicyn gäller mellan dig och Click N Store AB, org. nr. 559200-2215, Östra Hamngatan 46, 411 09 Göteborg (”Click N Store”, ”vi”, ”oss”), när du ingår avtal om hyra av förvaringsutrymme (”Förråd”) med försäkringsskydd och andra kringtjänster med oss (”Avtalet”). Avtalet gäller för din användning av Tjänsten och Webbplatsen (definieras nedan).

1.2 I Tjänsten (som definieras under avsnitt 2.1) ingår ett försäkringsskydd mot förlust eller skada för det gods som du förvarar hos oss. Priset för försäkringsskyddet beror på värdet av det gods som du avser förvara, se närmare om detta under avsnitt 6 nedan.

1.3 Ett bindande avtal mellan dig och oss uppstår genom att du accepterar och godkänner Avtalet digitalt. Det är viktigt att du läser igenom hela Avtalet, inklusive vår integritetspolicy som informerar dig om de personuppgifter som vi behandlar, innan du accepterar dem. Frågor om Avtalet ställs till vår kundtjänst.

1.4 För att få hyra Förråd och ingå detta Avtal måste du vara minst 18 år (eller ha din förälders/målsmans godkännande).

1.5 Genom att du lämnar dina personuppgifter vid registrering av Användarkontot och accepterar Avtalet samt Integritetspolicyn godkänner du att vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med Integritetspolicyn.

2. Hyrestid och uppsägning

2.1 Avtalet börjar gälla vid ditt godkännande (”Avtalsdagen”). Du kan välja att få tillgång till Tjänsten direkt eller ett senare datum (”Startdagen”), dock max (30) dagar från Avtalets ingående. Angående ångerrätt se punkten 3 nedan.

2.2 Du kan när som helst säga upp Avtalet och har då tillgång till Tjänsten fram till utgången av Hyrestiden som du har betalt för. Hyrestiden gäller från och med Startdagen till slutet av kalendermånaden (”Hyrestiden”) och förlängs automatiskt med en kalendermånad i taget så länge inte Avtalet sägs upp av någon av parterna senast den 15:e i pågående kalendermånad. Om du vill avsluta Hyrestiden och tillgången till Tjänsten så måste du meddela oss detta senast den 15:e i pågående kalendermånad. I annat fall löper Hyrestiden vidare med en kalendermånad i taget. Om du säger upp Tjänsten efter den 15:e så kommer Hyrestiden att löpa ut till slutet av nästföljande kalendermånad.

2.3 Uppsägning sker enklast via ”Mina Sidor” på Webbplatsen. Uppsägning via ”Mina Sidor” kan göras vid vilken tidpunkt som helst under aktuell Hyrestid för att Avtalet ska upphöra men senast senast den 15:e i pågående kalendermånad i annat fall löper Hyrestiden vidare med en kalendermånad.

2.4 Vi har rätt att säga upp Avtalet och avsluta Tjänsten för omedelbar avflyttning om du:

 • – använder Förrådet eller Tjänsten i strid med Avtalet, lag eller förordning;
 • – bryter mot någon av de regler som framgår av avsnitt 7 nedan;
 • – bryter mot villkoren för Appen;
 • – inte betalar Avgifterna i tid och är försenad mer än femton (15) dagar enligt punkten 5

2.5 Istället för att säga upp Avtalet har vi även rätt att stänga av din tillgång till Tjänsten vid brott mot punkt 2.4 ovan. Om vi säger upp Avtalet enligt ovan ska samtliga utestående avgifter och i förekommande fall kostnader för indrivning, avhysning m.m. genast betalHyrestid och uppsägning

3. Ångerrätt

3.1 Du har rätt att frånträda detta Avtal utan att ange något skäl inom fjorton (14) dagar från Avtalsdagen. Om Startdagen som du valt infaller innan ångerfristens utgång samtycker du dock uttryckligen till att Tjänsten börjar utföras under ångerfristen.

3.2 Vill du utöva ångerrätten ska du skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda Avtalet (t.ex. per e-post eller post) innan ångerfristens utgång. Du kan använda den mall som Konsumentverket har tagit fram, men du måste inte använda den.

3.3 Om du utnyttjar din ångerrätt kommer vi att betala tillbaka de avgifter du har betalt med avdrag för proportionell ersättning för de Tjänster vi redan har utfört med ditt samtycke. Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast fjorton (14) dagar från och med den dag du meddelar oss att du vill utöva din ångerrätt. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du använde vid Avtalets tecknande.

4. Tjänsten

4.1 Genom att du betalar Hyresavgiften (enligt avsnitt 5) och försäkringsavgiften för det gods du avser att förvara (enligt avsnitt 6) samt genom att du accepterar Avtalet i sin helhet får du rätt att under Hyrestiden förvara gods i särskilt angivet Förråd (”Tjänsten”). För att få tillgång till Tjänsten behöver du en smartphone eller läsplatta som stödjer AppStore eller Google Play (”Mobil”), och du måste ladda ner mobilapplikationen ”Click N Store Access by Noké” (”Appen”). Appen tillhandahålls av en utomstående leverantör vars användarvillkor måste följas vid Sida 4 av 17 användning av Appen (se närmare under avsnitt 12 nedan). Appen är sedan din nyckel för att öppna det Förråd som du hyr av oss. Du hittar detaljerad information om vilka Mobiler och programvaror som Appen stöder på http://clicknstore.se.loopiadns.com/. Du måste se till att din Mobil är uppdaterad med den programvara som krävs för att ta del av Tjänsten. Du hittar mer information om Tjänsten på vår webbplats, http://clicknstore.se.loopiadns.com/ (”Webbplatsen”).

4.2 För att kunna använda Tjänsten måste du skapa ett användarkonto, ha ett BankID och lämna vissa personuppgifter (såsom namn, e-mailadress, mobiltelefonnummer, bostadsadress, personnummer, kreditkortsuppgifter etc.) samt uppgifter om det Förråd du önskar hyra, totalvärdet av det gods du avser förvara hos oss och välja ett personligt lösenord (”Användarkonto”).

4.3 Du får tillgång till Tjänsten genom att:

 • – Via Bank-ID skapa ett Användarkonto på Webbplatsen;
 • – Lämna konto- eller kreditkortsuppgifter (se under avsnitt 5 nedan);
 • – Godkänna Avtalet och Integritetspolicyn;
 • – Ladda ner Appen, godkänna Appens användarvillkor (se under avsnitt 9) och logga in på ditt Användarkonto.

4.4 Appen använder du för att få tillträde till anläggningen där ditt Förråd är och för att låsa upp ditt Förråd med hjälp av trådlös kommunikation via Bluetooth. För att komma åt ditt Användarkonto i Appen fyller du i den engångskod som vi skickar per SMS till dig och därefter väljer du ett nytt lösenord. Du behöver därför tillgång till ett mobilt nätverk. Du bär själv dina eventuella operatörskostnader för att kunna ta emot SMS och använda Appen. För att Appen ska kunna användas för Tjänsten behöver du uppdatera Appen när uppdateringar finns tillgängliga samt aktivera följande funktioner: Bluetooth och Tillåt platstjänster.

4.5 Du ansvarar för att de uppgifter som du lämnar när du skapar ett Användarkonto är fullständiga, sanningsenliga och korrekta och för att dessa hålls uppdaterade över tid. Vi har ingen skyldighet att kontrollera riktigheten i lämnade uppgifter. Du är själv ansvarig för alla åtgärder som vidtas under ditt Användarkonto. Om ditt användarnamn eller lösenord försvinner eller blir stulet, eller om du får anledning att tro att det har skett en obehörig åtkomst av ditt Användarkonto, uppmanar vi dig att omedelbart ändra ditt lösenord och meddela oss om detta.

4.6 Vi kan komma att före Avtalets ingående eller därefter begära att du betalar en depositionsavgift. Om du inte betalar en sådan depositionsavgift så har vi rätt att omedelbart säga upp Avtalet till upphörande. Depositionsavgiften återbetalas vid Avtalets upphörande i den mån den inte behöver tas i anspråk för utestående hyresavgift, försäkringsavgift eller andra kostnader som du ansvarar för enligt Avtalet.

5. Avgifter

5.1 För din användning av Tjänsten tar vi ut en hyresavgift (”Hyresavgiften”) samt en försäkringsavgift enligt punkten 6 nedan (”Försäkringsavgiften”). Hyresavgiften och Försäkringsavgiften benämns gemensamt ”Avgifterna”. Vi debiterar Avgifterna månadsvis i förskott. Hyresavgiftens storlek beror på vilken av våra anläggningar du väljer och storleken på det förrådsutrymme som du hyr av oss. Försäkringsavgiften beror på det uppskattade värdet på det gods som du avser förvara i ditt förråd. Du måste lämna aktuella och giltiga betalningsuppgifter enligt någon av de betalningsmetoder som vi erbjuder.

5.2 Avgifterna framgår av vår Webbplats och du får en prisuppgift om dina Avgifter innan du ingår Avtalet. Efter att du ingått Avtalet kommer du även få en bekräftelse på samtliga Avgifter till den e-postadress du angav när du skapade ditt Användarkonto.

5.3 Tillsammans med Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige, erbjuder vi följande betalningsalternativ där betalningen görs direkt till Klarna:

 • – Betala inom 14 dagar: Betalningstid är 14 dagar från påbörjad hyra. Villkoren för betala inom 14 dagar finner du här.
 • – Konto: Klarna Konto är en kontokredit som tillhandahålls av Klarna och som ger kredittagaren möjlighet att delbetala sina köp månadsvis med minst 1/24 (minimum 50 SEK) av totala utnyttjade kreditbeloppet eller i enlighet med de i kassan godkända villkoren. För mer information om Klarna Konto inklusive allmänna villkor och Standardiserad Europeisk konsumentkreditinformation finner du här.
 • – Betala Direkt: Automatisk dragning från ditt bankkonto: baseras på autogiro och ditt konto debiteras ca två bankdagar efter att hyran påbörjats. Villkoren för användande av autogiro finner du här.
 • – Banköverföring: Ditt konto debiteras omedelbart efter att beställningen har lagts.

Du hittar mer information om Klarna här och kan läsa deras användarvillkor här.

För att kunna erbjuda en uppsättning av olika betalningsalternativ behöver vi dela dina person-, kontakt- och orderuppgifter med leverantören av respektive betaltjänst.

Användningen av dessa uppgifter sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och Klarnas sekretesspolicy.

5.4 Om Avtalet inte är uppsagt senaste dagen innan betalning kommer Avgifterna för kommande Hyrestid debiteras till dess att du säger upp Avtalet enligt punkten 3.3. Om betalningen uteblir tillkommer en påminnelseavgift om 50,00 kr samt dröjsmålsränta om 24.00% plus gällande referensränta tillkommer. Någon kreditupplysning tas aldrig direkt i Klarna Checkout utan vid behov av det betalningsalternativ du valt. Kreditupplysningar som tas av Klarna påverkar inte din kreditvärdighet och kan inte ses av andra som begär kreditupplysning om dig. Personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. Klarna behandlar personuppgifter i syfte att utföra kundanalys, identifikation, kreditkontroll och marknadsföring. Personnummer används som kundnummer i kundhanteringssyfte.

5.5 Vid sen betalning är du skyldig att betala påminnelseavgift för skriftlig betalningspåminnelse, inkassokrav och eventuell amorteringsplan. Vi förbehåller oss även rätten att ta ut ränta enligt räntelagen (1975:635).

6. Försäkringsskydd och skadereglering

6.1 För det gods som du förvarar i Förrådet har vi ett försäkringsskydd mot fysisk förlust eller skada under Hyrestiden enligt villkoren för Click N Stores försäkringsarrangemang.

6.2 Försäkringsskyddet är obligatoriskt men inte en personlig försäkring utan godset försäkras av Click N Store. Försäkringsgivare är 100% Certain Underwriters at Lloyd’s eller likvärdig försäkringsgivare (”Försäkringsgivaren”). Avgiften för försäkringsskyddet beror på det verkliga värdet av det gods som du förvarar i ditt Förråd. Eftersom du inte har ett avtal med Försäkringsgivaren så kommer Click N Store att betala vidare eventuell försäkringsersättning som utbetalas för det gods som du har förvarat i ditt Förråd till dig.

6.3 Din egendom är försäkrad upp till det värde på godset som du anger när du skapar ditt Användarkonto, dock högst 200 000 kronor. Värdet som du anger för den försäkrade egendomen måste motsvara återanskaffningsvärdet (det verkliga värdet) av det gods som finns förvarad vid varje tidpunkt i Förrådet. Varje gång som du betalar Försäkringsavgiften intygar du att godset verkligen har det värde som du angivit. Vid förändring av det verkliga värdet av det gods som du förvarar hos oss är du skyldig att informera oss om det ändrade värdet under ”Mina Sidor” och betala en tilläggsavgift. Försäkringsskyddet gäller från och med godsets placering i Förrådet och till dess att det avlägsnas från Förrådet.

6.4 Du måste anmäla skadefall snarast när du har upptäckt förlust eller skada och senast när du avlägsnar godset från ditt Förråd. Skadeanmälan sker genom att du fyller i en skadeblankett som du får av vår kundtjänst. Så snart vi har fått din skadeanmälan kommer vi att vidarebefordra frågan till skadereglerare hos Försäkringsgivaren. För det fall att du inte har uppgivit korrekt värde för godset som förvaras i Förrådet så kommer du vid händelse av fysisk förlust eller skada som omfattas av försäkringsskyddet endast att ha rätt till ersättning för den andel av skadan som det uppgivna värdet har i förhållande till godsets verkliga värde (återanskaffningsvärde).

 • – Försäkringsgivaren betalar inte de första 2 000 kronor för varje skadeanmälan. Vid skada orsakad av vatten är självrisken 2 200 kronor för varje skadeanmälan.
 • – Skadereglering sker genom återanskaffning, reparation och/eller ersättning enligt Försäkringsgivarens beslut. Om föremålet har totalförstörts regleras skadan genom återanskaffning av föremålet (förutsatt att den nya egendomen är likvärdig men inte bättre än det ursprungliga godset i nyskick) och med nedan angivna hänsyn:
 • – För hemtextilier och kläder utgår ersättning med hänsyn till ålder, kvalitet, slitage och marknadsvärde av det skadade eller förlorade godset.
 • – För dokument utgår ersättning för skäliga kostnader för omtryckning och/eller återutgivning och/eller rekonstruktion och i tillämpliga fall även för skäliga kostnader för utredning eller undersökning för utverkande av väsentlig information i samband därmed.
 • – Om ett objekt ingår i ett par eller set av objekt ska Försäkringsgivaren endast betala för de objekt som faktiskt har förlorats eller skadats. Försäkringsgivarna ersätter inte objekt som ingår i ett par eller set av objekt och som inte har förlorats eller skadats.

6.5 Försäkringsskyddet täcker, med nedan angivna undantag, fysisk förlust eller skada på gods i ditt Förråd orsakad av brand, blixtnedslag, explosion, jordbävning, flygplan som störtar eller delar från dessa som faller ner, storm, översvämning, rörledning som spricker eller läcker, inträngning av vatten eller annan vätska, utifrån kommande mal, insekter eller skadedjur samt annan ohyra som kan påvisas komma från en extern källa, stöld som sker efter att någon med våld brutit sig in i eller ut ur byggnaden eller avdelningen, upplopp, strejk, civila oroligheter, skadegörelse och trafikolycka med fordon eller rullande materiel från spårtrafik.

6.6 Följande gods omfattas inte av försäkringsskyddet:

 • – Gods som du inte har tillstånd att förvara enligt Avtalet;
 • – Sedlar, mynt, guld- och silvertackor, urkunder, obligationer, värdepapper och dylikt;
 • – Boskap, växter, sprängämnen och lättantändligt material;
 • – Smycken, armbandsur och ädelstenar;
 • – Frimärken av alla slag med ett sammanlagt värde överstigande 10 000 kronor;
 • – Pälsverk, konstverk, parfymer, mobiltelefoner, tobak, cigarrer, cigaretter, öl, vin, sprit o.d. med ett sammanlagt värde överstigande 150 000 kronor;
 • – Elektronisk utrustning med ett värde överstigande totalt 150 000 kronor. Med ”elektronisk utrustning” avses alla konsument- och producentkapitalvaror för elektriska och elektroniska apparater och instrument inklusive men inte begränsat till radioapparater, televisionsmottagare, datorer, datormjukvara, hårddiskar, datachip, mikrochip, tryckta kretskort och dess komponenter, modem, monitorer, kameror, telefaxapparater, fotokopiatorer, videobandspelare, high fidelity-anläggningar, stereoanläggningar, CD-spelare, diktafoner och dylikt (tung elektrisk utrustning, t.ex. ställverk, turbiner och generatorer o.d., ska inte anses vara elektronik);
 • – Förlust av elektroniskt registrerade data, utom kostnaden för tomma databärande medier;
 • – Följder av krig, invasion, utländsk fiendes krigshandling (oavsett om krig har förklarats eller ej), inbördeskrig, uppror, revolution, revolt eller militär- eller statskupp eller beslagtagning eller nationalisering eller rekvisition eller förstörelse av eller skada på egendom genom regerings eller annan offentlig eller lokal myndighets åtgärd eller beslut;
 • – Följdskada eller indirekt skada till följd av skadeanmälan av förlust eller skada som härrör från en försäkrad risk;
 • – Förlust eller skada till följd av: joniserande strålning eller nedsmutsning genom radioaktivitet från kärnbränsle eller kärnavfall eller från förbränning av kärnbränsle, de radioaktiva, giftiga, explosiva eller andra farliga eller kontaminerande egenskaper hos kärn- kraftinstallation eller reaktor eller en kärnteknisk komponent till den, krigsvapen som använder kärnklyvning och/eller fusion eller annan likartad reaktion eller radio- aktiv kraft eller materiel, radioaktiva, giftiga, explosiva eller andra farliga eller kontaminerande egenskaper hos all radioaktiv materia. Undantagen i detta avsnitt d) omfattar inte andra radioaktiva isotoper än kärnbränsle, när sådana isotoper iordningställs, fraktas, lagras eller används för kommersiella, jordbrukstekniska, medicinska, vetenskapliga eller andra fredliga syften.
 • – Förlust av eller skada från kemiskt, biologiskt, biokemiskt eller elektromagnetiskt vapen. Användande eller handhavande som ett medel för att tillfoga skada avseende datorsystem, datormjukvaruprogram, datavirus eller process eller annat elektroniskt system;
 • – Förlust av eller skada på gods som du förvarar i Förrådet som direkt vållats av tryckvågor förorsakade av flygplan och andra flygande objekt som förflyttar sig med ljudets hastighet eller med överljudsfart;
 • – Om andra försäkringar gäller vid skadetidpunkten ska denna försäkring kunna ianspråktas endast i den mån som skadorna inte kan ersättas med stöd av den andra försäkringen;
 • – Förlust av eller skada på gods i Förrådet, som vållats av eller som är följden av terrorismrelaterad(e) handling(ar) eller av person(er) som handlar av politiskt skäl.

7. Hyrestidens utgång och säkerhet i godset

7.1 Om Avtalet upphör till följd av din eller vår uppsägning så ansvarar du för att ditt förråd är tömt och städat vid Hyrestidens slut. Vid Hyrestidens utgång har vi rätt att bereda oss tillträde till Förrådet och du accepterar härmed att vi har rätt att ta bort eventuellt kvarlämnat gods.

7.2 Om du inte har tömt och städat Förrådet vid Hyrestidens utgång kommer vi att städa och tömma Förrådet på din bekostnad. Du är skyldig att betala de faktiska kostnaderna för tömning och städning av Förrådet samt förvaring av godset. Detta innefattar även kostnader för att återställa Förrådet till dess ursprungliga skick, om du i strid med Avtalet har gjort ingrepp i eller förändrat Förrådet.

7.3 Genom att godkänna Avtalet accepterar du att vi har panträtt i det gods du förvarar i Förrådet som säkerhet för din fullgörelse av förpliktelser enligt Avtalet. Panträtten gäller på motsvarande sätt för det fall då försäkringsersättning betalas ut för gods som blivit förstört eller förkommit.

7.4 Om betalning av Avgifterna eller andra fordringar inte sker i tid har vi rätt att tidigast trettio (30) dagar efter att detta Avtal har upphört sälja (realisera) förvarat gods. En sådan realisation kommer ske på ett professionellt och effektivt sätt, och vi kommer vidta alla rimliga ansträngningar för att tillse att den pantsatta egendomen inbringar ett så högt värde som möjligt. Realisationen ska omfatta så mycket att kostnaderna för försäljning och andra kostnader, samt utestående fordringar täcks. Eventuellt överskott kommer betalas ut till dig. Om möjligt så kommer vi i förväg att underrätta dig om hur godset kommer att realiseras.

7.5 Om detta Avtal upphört och du inte inom tre (3) månader från det att vi uppmanat dig att hämta förvarat gods eller sex (6) månader från Hyrestidens utgång har hämtat förvarat gods har vi, utöver vad som anges i detta avsnitt 7, rätt att sälja, förstöra eller behålla sådant gods utan någon ersättning till dig. Genom att ingå detta Avtal accepterar du vår panträtt i det gods du förvarar i Förrådet till säkerhet för betalning av förfallna Avgifter och/eller kostnader för åtgärder som erfordras vid brott mot villkoren i detta Avtal. Detta gäller oavsett av vilket skäl Avtalet har upphört.

 • 8. Tillgänglighet och dataskydd

8.1 Tillträde till Förråd och Tjänsten ges dygnet runt alla dagar i veckan. Vi kan inte garantera att användningen av Tjänsten kommer att vara oavbruten eller felfri. Tjänsten och Förrådet kan vara helt eller delvis otillgängliga vid genomförande av nödvändig säkerhetskopiering, underhåll, förbättringar, säkerhetsuppdateringar eller liknande åtgärder. Vi kommer i möjligaste mån att informera dig om sådana planerade avbrott men kan pga. arbetets brådskande art behöva göra brådskande arbeten utan att först meddela dig.

8.2 Temporärt avbrott, fördröjning eller fel i Tjänsten som kan påverka Tjänsten och Förrådets tillgänglighet kan också förekomma p.g.a. omständigheter utanför vår kontroll, t.ex. strömavbrott, översvämning, arbetsmarknadskonflikt. Om din mobiltäckning, Bluetooth funktion eller Mobil inte fungerar som den ska så blir tillgången till Appen begränsad och du kan då inte få tillträde till ditt Förråd.

8.3 Du får inte missbruka Appen eller Webbplatsen genom att medvetet införa virus, trojaner, internetmaskar, logiska bomber eller annat material som är avsett att orsaka skada eller annars är tekniskt skadligt. Du får inte försöka att få obehörig tillgång till Appen, Webbplatsen, servern på vilka de lagras eller någon server, dator eller databas som är kopplad till dem. Du får inte angripa systemet genom DoS eller DDoS attacker, inbegripet med inte begränsat till överbelastningsattacker. Genom att bryta mot något av ovanstående kan du göra dig skyldig till brott och vi kommer att anmäla sådana överträdelser till relevanta myndigheter. Vid brott mot ovanstående kommer din rätt att använda Tjänsten omedelbart att upphöra, såvida inget annat följer av tvingande lag.

8.4 Om vi inte kan fullgöra våra åtaganden enligt Avtalet på grund av omständigheter som vi inte kan råda över såsom arbetskonflikt, fel hos teleoperatör, åsknedslag, eldsvåda, krig, mobilisering eller militärinkallelser av större omfattning, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, ändringar i lag, myndighetsbestämmelser, uppror och upplopp, inskränkningar i fråga om drivkraft, allmän knapphet på transporter, varor och energi samt fel eller försening i leveranser från underleverantör på grund av omständigheter som här angivits, ska detta utgöra befrielsegrund, som medför framflyttning av tidpunkt för prestation och befrielse från andra påföljder.

9. Appen – Slutanvändaravtal med Janus

9.1Appen tillhandahålls av JANUS International Group, LLC (”Janus”) som är en från Click N Stores fristående leverantör. Programvaran i Appen licensieras till dig enligt licensvillkoren för Appen (”Slutanvändaravtal”) som du måste godkänna innan du laddar ner densamma. Slutanvändaravtalet är ett bindande avtal mellan dig och JANUS. Du är skyldig att iaktta och följa Slutanvändaravtalet vid användning av Appen. Du förstår att JANUS (och inte Click N Store) är ansvarig för Appens funktionalitet och tillgänglighet.

9.2 Du förstår och accepterar att det kan ges ut uppdaterade versioner av Appen, och att det kan genomföras automatiska elektroniska uppdateringar av den versionen av Appen. I enlighet med punkten 10 nedan erhåller du bara en begränsad licens till Appen. Janus, dess licensgivare och/eller leverantörer behåller äganderätten till Appen (och eventuell kopia av Appen). Standardtaxor för datatrafik kan tillkomma vid din användning av Appen.

10. Immateriella rättigheter

10.1 Innehållet i Webbplatsen och Appen, såsom text, varumärken, grafik, logotyper, knappikoner, bilder samt sammanställningar av dessa, samt all programvara, tillhör oss, våra licensgivare eller leverantörer (”Immateriella Rättigheter”). De Immateriella Rättigheterna är skyddade av tillämpliga lagar, inklusive, och utan begränsning, upphovsrättslagen och andra lagar som skyddar immateriella rättigheter och äganderätt. Du förbinder dig att följa alla sådana tillämpliga lagar och att inte ändra eller ta bort notiser gällande upphovsrätt eller äganderätt i sådana Immateriella Rättigheter.

10.2 Mjukvara som ingår i Tjänsten och Appen licensieras, och säljs inte, till dig. Genom Tjänsten ges du en icke-exklusiv, icke-överlåtbar, i tiden begränsad rätt att använda mjukvaran. Vi (eller i förekommande fall våra licensgivare eller partners) behåller äganderätten till alla kopior av mjukvaran, även efter det att mjukvaran installerats på din Mobil. Vi har rätt att överlåta denna licens eller någon del därav till tredje part. Du får inte överlåta denna licens eller någon del därav eller på annat sätt överföra eller underlicensiera dina rättigheter enligt licensen, till någon tredje part.

10.3 Varumärket ”CLICK N STORE” andra varumärken, namn och loggor på Webbplatsen, i Tjänsten och/eller Appen är vår eller respektive ägares/licensgivares egendom. Utom i de fall som är tillåtet enligt tvingande lag är varje reproduktion, distribution, modifikation, återgivning eller publicering av något upphovsrättsligt eller varumärkesrättsligt skyddat material otillåten utan föregående skriftligt medgivande från respektive upphovsman, varumärkesinnehavare eller licensgivare.

11. Förrådets användning

11.1 Vid användning av Förrådet måste du iaktta aktsamhet och hålla god ordning i Förrådet samt respektera de ordningsregler som anläggningen uppställer. Du får t.ex. inte blockera nödutgångar eller använda dessa utan skäl eller tända eld/röka i våra anläggningar. Onödiga utryckningar sanktioneras genom att vi kräver ersättning om 2 500 kr för utryckningskostnader eller för våra eventuellt högre faktiska kostnader.

11.2 Förrådet får endast användas för förvaring av gods, men inte gods som:

 • – kan orsaka skada (t.ex. miljöfarligt, brandfarligt, hälsofarligt eller explosivt material, samt lättantändliga material, vätskor eller gaser);
 • – kan orsaka störning eller annan olägenhet i lokalen eller dess omgivning; utgör livsmedel, boskap eller andra föremål som kan dra till sig skadedjur eller ohyra;
 • – inte får förvaras utan särskilt tillstånd, såsom läkemedel eller narkotikaklassade preparat; överstiger vad man normalt förvarar i förråd vad gäller värde, känslighet etc. såsom smycken, pälsar, kontanter;
 • – gods vars innehav inte är tillåtet enligt lag (t.ex. narkotika, vapen, stöldgods etc.).

11.3 Du har inte rätt att hyra ut eller låna ut Förrådet till någon annan utan vårt föregående skriftliga samtycke. Du får inte heller låta någon annan förvara gods i ditt Förråd utan vårt föregående skriftliga samtycke. Om du ger någon annan tillträde till Förrådet åtar du dig att ansvara för allt som han eller hon gör. Du är under alla omständigheter ensam ansvarig för allt gods som finns i ditt Förråd och intygar att du äger eller har rätt att förfoga över godset.

11.4 Förrådet hyrs ut i befintligt skick. Du har inte rätt att göra ingrepp i eller förändra Förrådet. Gods som förvaras i Förrådet får max väga 350 kg/m2.

11.5 Vi kan under Hyrestiden behöva tillgång till Förrådet för reparationer, inspektioner eller underhållsarbeten. Vi kommer inom skälig tid innan åtgärden meddela dig om den planerade åtgärden samt tidpunkt för åtgärden. Om du inte vill eller kan närvara vid den planerade åtgärder kommer vi dokumentera åtgärderna på det sätt som vi bedömer lämpligt.

11.6 Om det föreligger omedelbart hot om skada för liv eller hälsa eller skada på eller förstörelse av egendom har vi dock rätt att bereda oss omedelbart tillträde till Förrådet för att förhindra sådan skada eller förstörelse, utan att du meddelas i förväg. Vi kommer att meddela dig om vilka åtgärder som vidtas och dokumentera tillträdet på ett lämpligt sätt (med beaktande av den skyndsamhet som situationen kräver).

12. Ändringar i tjänsten, priser och avtalet

12.1 Hyresavgiften är fast under innevarande Hyrestid men vi äger rätt att ändra Hyresavgiften för kommande Hyrestid genom att meddela detta senast 30 dagar innan ändringen träder i kraft. Om du inte accepterar den nya Hyresavgiften så kan du säga upp Avtalet till upphörande genom meddelande till oss senast dagen innan betalning i den kalendermånad som infaller innan ändringen träder i kraft, se närmare om uppsägning i punkten 3.3 ovan.

12.2 Avgiftsändringar kommuniceras till dig via Webbplatsen och/eller via de kontaktuppgifter som du lämnat vid registrering av ditt Användarkonto. Du har då alltid rätt att säga upp Tjänsten och frånträda detta Avtal till upphörande enligt punkten 3.3 ovan.

12.3 Vi strävar hela tiden efter att förbättra Tjänsten och förbehåller oss därför rätten att när som helst uppdatera och förbättra Tjänsten. Vi kan behöva göra ändringar i Avtalet. Du kommer att aviseras vid ändringar av Avtalet. Avisering sker minst trettio (30) dagar innan dessa träder i kraft och du har alltid rätt att säga upp Avtalet till upphörande senast dagen innan betalning i kalendermånad som infaller innan ändringen träder i kraft, om du inte accepterar ändringarna. Ändringar aviseras via Appen och/eller via de kontaktuppgifter som du lämnade när du registrerade ditt Användarkonto. När du aviseras om ändringar kommer vi också att påminna dig om din rätt att säga upp Avtalet. Vid väsentliga förändringar i Avtalet kommer du att uppmanas att godkänna de nya villkoren vid nästa inloggning.

13. Ansvar

13.1Du ansvarar för skada på Förrådets fasta inredning (innefattande väggar, golv och tak) som uppkommer under Hyrestiden. Det är därför viktigt att du innan du tar Förrådet i bruk besiktigar Förrådet och anmäler eventuella skador till oss. Du är även ansvarig för skador som ditt gods orsakar på anläggningen eller andra kunders egendom.

13.2 Vi ansvarar inte, och betalar inte någon ersättning, vid eventuella avbrott, fördröjning eller liknande fel som påverkar Tjänstens och Förrådets tillgänglighet som grundas på sådana omständigheter som anges i avsnitt 9 ovan. Vi har inget ansvar för vård, tillsyn eller övervakning av det gods du förvarar i Förrådet. Vi ansvarar inte heller för direkta eller indirekta skador på person eller egendom orsakade av det gods du förvarar i Förrådet.

13.3 Vi ansvarar endast för direkta skador och inte för utebliven vinst, intäkt, besparing eller goodwill, förlust på grund av driftavbrott, förlust av data, indirekt skada eller annan följdskada, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet kan läggas oss till last eller annars följer av tvingande lag. För det fall Webbplatsen eller Appen innehåller länkar till webbsidor eller resurser som tillhandahålls av utomstående parter, tillhandahålls dessa endast i informationssyfte och vi har ingen kontroll och inget ansvar för innehållet på sådana webbsidor eller resurser.

14. Överlåtelse

Vi har rätt att helt eller delvis överlåta våra rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal.

15. Tvist

15.1 Svensk lag gäller för detta avtal.

15.2 Vid en eventuell tvist med oss kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) i det fall där ärendet uppfyller ARN:s krav för handläggning (avseende exempelvis tid- och värdegräns). Du kan även vända dig till allmän domstol och i fråga om vissa hyresfrågor till Hyresnämnden.

16. Support och kontakt

Vid frågor eller problem med Tjänsten kontakta vår support enligt nedan. Uppdaterad information om kontaktvägar till supporten finns på Webbplatsen.

Click N Store AB
Org. nr. 559200-2215
Östra Hamngatan 46
411 09 Göteborg
Telefonnummer: 031- 99 00 69
E-post: support@clicknstore.se